Suomen Hahmoterapia ry:n eettiset ohjeet

Hahmoterapian eettiset ohjeet suojaavat ja informoivat hahmoterapiaa vastaanottavia tai siitä kiinnostuneita asiakkaita. Asiakas voi olla yhteydessä yhdistyksen eettiseen työryhmään, jos hän tunnistaa terapiasuhteessaan eettisiä ongelmia, joiden käsittely ei syystä tai toisesta onnistu yhdessä terapeutin kanssa.

Periaatteet myös selventävät, yhtenäistävät ja tekevät näkyväksi Suomen Hahmoterapia ry:n jäsenten eettiset velvoitteet terapiatyön ammattilaisina. Eettiseen työryhmään voi ottaa yhteyttä, mikäli yhdistyksen jäsenenä oleva terapeutti on eettisessä pulmatilanteessa, josta haluaa keskustella. Ks. eettisen työryhmän jäsenet hallitus-sivulta.

Määritelmiä

 • Terapiasuhteella tarkoitetaan terapeutin ja asiakkaan välistä ammatillista ja vuorovaikutteista suhdetta, jossa terapeutin ensisijainen päämäärä on asiakkaan hyvinvointi. Terapiasuhde on dialoginen, perustuen asiakkaan ja terapeutin väliseen vuorovaikutussuhteeseen. Kyseessä on kahden ainutlaatuisen yksilön kohtaaminen. Molemmilla on oma taustansa ja elämäntilanteensa, jotka vaikuttavat terapiatilanteessa.
 • Terapeutilla tarkoitetaan hahmoterapeuttia, Valviran laillistamaa psykoterapeuttia tai hahmoterapeutiksi opiskelevaa.
 • Asiakkaalla tarkoitetaan terapiasuhteen toista osapuolta.

Ohjeisto

Asiakkaan ainutlaatuisuuden, arvon ja itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen

 • Terapeutti kohtaa asiakkaan arvokkaana, kokonaisena, ainutlaatuisena ihmisenä.
 • Hän ottaa huomioon omiin lähtökohtiinsa ja elämäntilanteeseensa mahdollisesti liittyvät rajoitukset kohdatessaan asiakkaan.
 • Asiakkaan itsemääräämisoikeuteen kuuluu oikeus aloittaa ja lopettaa terapiasuhde.
 • Mikäli terapeutti käyttää asiakkaan tietoja muuhun, kuin välittömään terapiatyöhön (esim. tutkimukseen), hän hankkii asiakkaalta tietoon perustuvan kirjallisen suostumuksen ja toimii niin, ettei asiakasta voi tiedoista tunnistaa.
 • Mikäli asiakas on alaikäinen, terapeutti noudattaa alaikäisiä koskevia ohjeita ja määräyksiä sekä pyrkii mahdollisuuksien mukaan työskentelemään yhdessä asiakkaansa huoltajan sekä tarpeen mukaan asiakkaan muiden läheisten kanssa.

Terapeutin ammatillinen osaaminen, vastuu ja riippumattomuus sekä ammatillinen integriteetti

 • Terapeutti noudattaa työtään ohjaavia Suomen lakeja ja asetuksia.
 • Terapeutin vastuulla on arvioida, onko hänellä riittävä ammattitaito ja muut tarpeelliset edellytykset vastata asiakkaan terapeuttisiin tarpeisiin. Mikäli terapiasuhteen aikana terapeutti arvioi että näin ei ole, hän käyttää erilaisia keinoja (esim. työnohjausta, lisäkoulutusta, omaa terapiaa, yhteistyötä toisten ammattilaisten kanssa), jotta terapiasuhde vastaa asiakkaan tarpeita. Mikäli edellä mainitut keinot ovat riittämättömiä, terapeutin velvollisuus on lopettaa terapiasuhde ja ohjata asiakas eteenpäin.
 • Terapeutti on henkilökohtaisesti vastuussa työnsä laadusta. Hän on tietoinen ammattietiikasta ja toimii sen mukaan. Hän välttää aktiivisesti kaksoisroolien muodostumista käytettävissään olevan tiedon perusteella. Mikäli terapeutti terapiasuhteen kuluessa havaitsee kaksoisrooleja tai eturistiriitoja, hän ottaa ne esille, jotta asiat voidaan työstää.
 • Terapeutti kertoo asiakkaalle terapiasuhteen alussa työkokemuksestaan, koulutuksestaan, edustamastaan psykoterapiasuuntauksesta ja terapiassa mahdollisesti käytettävistä työskentelymenetelmistä, ottaen huomioon terapian päämäärät.
 • Terapeutti pitää yllä työkykyään muun muassa käymällä työnohjauksessa ja kouluttautumalla sekä pyrkii jatkuvasti kehittämään ammattitaitoaan.

Terapiasuhde

 • Terapiasuhde on erityislaatuinen ammatillinen ihmissuhde. Terapeutin tulee huolehtia, ettei hän käytä asiakasta omien tarpeidensa tai oman edun tavoittelun vuoksi hyväkseen (emotionaalisesti, seksuaalisesti, taloudellisesti tai millään muulla tavoin). Terapeutti tunnistaa henkilökohtaisen vuorovaikutussuhteen tärkeyden tuloksellisen terapian kannalta. Hän on tietoinen valta-, vaikutusvalta- ja riippuvuuskysymyksistä terapiasuhteessa.
 • Fyysinen kosketus terapiassa edellyttää terapeutin ammatillista harkintaa ja asiakkaan suostumusta.
 • Terapiasuhde on luottamuksellinen ja terapeutti pitää salassa asiakkaalta saamansa tiedot sekä käsittelee syntynyttä materiaalia (kirjallista, kuvallista tai äänimateriaalia) Suomen lain, asetusten ja viranomaismääräysten mukaisesti. Terapiasuhteen alussa terapeutti kertoo asiakkaalle vaitiolovelvollisuudesta ja sen rajoituksista. Mikäli terapiasuhteen aikana tulee tilanteita, jossa terapeutin on tarpeen rikkoa vaitiolovelvollisuus, hän kertoo siitä ensin asiakkaalle.
 • Terapian päämääristä ja kestosta terapeutti ja asiakas sopivat yhdessä.

EAGT:n eettiset ohjeet

Euroopan kattojärjestön EAGT:n Associate NOGT jäsenenä Suomen Hahmoterapia ry:n terapeutit sitoutuvat noudattamaan myös EAGT:n eettisiä ohjeita. 

Lisätietoja EAGT Code of ethics http://www.eagt.org/code_of_ethics.htm